ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager
etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på
foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3
måneder etter at avtalen ble inngått, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt.
Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted.
Melding om bruk av angreretten må gis til tjenesteyteren innen fristen, og kan gis på hvilken
som helst måte. Du kan bruke skjemaet som følger med fra tjenesteyteren som
spesifisert. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens
utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når
kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene
tjenesteyteren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.
§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved
avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle
tjenester
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal
forbrukeren motta følgende opplysninger skriftlig
på et varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd
bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt
virkningene av å benytte angreretten
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og
gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er
tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e) bekreftelse av bestillingen.
Ved avtaler om tjenester skal opplysningene
gis snarest mulig etter avtaleinngåelsen.
Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis
etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne
måten tidligere.
§ 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre
tjenester enn finansielle tjenester
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren
motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å
regne med å få, herunder opplysninger som
forbrukeren har krav på etter annen lovgivning.
Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale,
inklusive alle avgifter og leveringskostnader,
og spesifikasjon av de enkelte elementene i
totalprisen
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen
(angrerett) eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om
betaling, levering eller annen oppfyllelse av
avtalen samt om avtalens varighet når avtalen
gjelder løpende ytelser
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i
OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som
faktisk er belastet kunden). Dersom du har mottatt varer i forbindelse med tjenesteavtalen,
skal disse returneres til tjenesteyteren.
Ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) kan det
avtales at tjenesten påbegynnes før utløpet av angrefristen, med den virkning at du ved bruk
av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er utført samt for medgåtte
materialer. Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før
tjenesteyteren har gitt de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 på
foreskreven måte.
Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av tjenesteyteren dersom avtalen er inngått
ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg eller
"homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks.
postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med
mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen
har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.
ANDRE OPPLYSNINGER
Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. håndverkertjenesteloven, hvis det
skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Forbrukerrådet kan veilede deg om disse reglene, tlf.
815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no